Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Konsulting

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Gminny Program Rewitalizacji

Plan Odnowy Miejscowości

Analiza finansowo – organizacyjna oświaty

Strategia Oświatowa

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminny Program Wspierania Rodziny

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Program Polityki Zdrowotnej

Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego

Strategia budowania społeczeństwa obywatelskiego przez JST. Wieloletni program współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Badanie warunków życia, jakości usług publicznych

Procedury partycypacyjne/konsultacje społeczne

Opracowanie i wdrożenie budżetu partycypacyjnego

Tworzenie Rad Działalności Pożytku Publiczna

Strategia Rozwoju Gminy lub Powiatu. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy lub Powiatu

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI)

Studia wykonalności

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Ocena oddziaływania na środowisko

Program ochrony środowiska

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Strategia Rozwoju Turystyki

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków

Program Opieki nad Zabytkami

Opracowanie wniosków aplikacyjnych

Ewaluacja projektów

Program bezpieczeństwa informatycznego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego