Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZEKSZTAŁCANIE, WŁĄCZANIE LUB WYGASZANIE DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM. OBOWIĄZKI JST ZWIĄZANE Z PROCESAMI FINANSOWYMI, KSIĘGOWYMI, KADROWYMI I MAJĄTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GIMNAZJUM, KTÓRE NALEŻY ZREALIZOWAĆ DO 31 SIERPNIA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD DNIA 1.06.2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 1 CZERWCA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH, SPRAWOZDANIACH Z OPERACJI FINANSOWYCH PO ZMIANACH W 2017 ROKU – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW OD DNIA 30.04.2016 R. PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE NA NIERUCHOMOŚCI ROLNE PO NOWELIZACJI USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO I ZMIANIE INNYCH USTAW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE PODATKOWE –PODATKI LOKALNE. NOWELIZACJA USTAWY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWA USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W UDZIAŁY WE WŁASNOŚCI GRUNTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 1 CZERWCA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO BUDOWLANE Z ELEMENTAMI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI Z 1 CZERWCA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INWESTYCJE W GMINIE, POWIECIE ORAZ SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA – NABYCIE/WYTWORZENIE – KIEDY JAKO PODATNIK A KIEDY JAKO „KONSUMENT” – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE PRAWO WODNE 2017
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU I WYPEŁNIANIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ NAKIEROWANIE DZIAŁAŃ NA POPRAWĘ OBSŁUGI KLIENTA”
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JST. SPRAWDZANE ZAGADNIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EWIDENCJA KSIĘGOWA, PROPORCJA I PREWSPÓŁCZYNNIK W JST, W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH i ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO CENTRALIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI PO ZMIANACH KPA OD 1 CZERWCA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE DODATKÓW MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO PO NOWELIZACJI KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO A POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH – DOTACJE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDATKI STRUKTURALNE 2017 – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W KONTEKŚCIE ZMIAN KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ – PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES I OBOWIĄZKI GMIN
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU W TRYBIE ART.130a USTAWY– PRAWO O RUCHU DROGOWYM W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 138G USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO ZMIANACH USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA I KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE ASPEKTY KALKULACJI TARYF WODNOKANALIZACYJNYCH I PROCESU WDROŻENIA NOWYCH TARYF WOBEC ZMIAN W USTAWIE PRAWO WODNE I ROZPORZĄDZENIU TARYFOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWELIZACJA USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R. A BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REJESTRACJA POJAZDÓW W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOBRE I ZŁE PRAKTYKI W ZAKRESIE OGŁASZANIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT PO ROKU OD WPROWADZENIA NOWELIZACJI Z DNIA 17.08.2016 R. W SPRAWIE NOWEGO WZORU OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE OŚWIATOWE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB PRAWNE – OBLICZANIE I AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI W 2017 ROKU, REFINANSOWANIE MIĘDZY GMINAMI KOSZTÓW PRZEDSZKOLNYCH, DOCHODZENIE ZWROTU DOTACJI ZA LATA POPRZEDNIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY STATUTÓW, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE ORAZ REGULAMINY I ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCE OD MAJA 2017 R. –KWESTIE PRAKTYCZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WAŻNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2017R. W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. PRAWIDŁOWE ZASADY PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ „POUFNE” I „ZASTRZEŻONE” W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ. KONTROLE WEWNĘTRZNE, DOKUMENTACJA, SZACOWANIE RYZYKA, JAK PRAWIDŁOWO OPRACOWAĆ I PROWADZIĆ?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE OBOWIĄZKI ORGANU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM JST W ZAKRESIE UKSZTAŁTOWANIA I STOSOWANIA NOWYCH ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORCZYCH W 2017 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA ORGANU STANOWIĄCEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA RADY – AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ OPŁAT „ŚMIECIOWYCH” Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2016 R. WPŁYW ZMIAN ORDYNACJI PODATKOWEJ I PRZEPISÓW DOT. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NA RACHUNKOWOŚĆ ORAZ LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W nawiązaniu do informacji podawanych przez media dotyczących kwot dotacji otrzymanych przez Fundację ze środków będących w dyspozycji ministerstw i agend podległych rządowi informujemy, że:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swej działalności w 1989 r. wspiera administrację samorządową i rządową w budowaniu kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji urzędników. W swej działalności przestrzegamy zasad niepartyjności i niezależności, pomagając budować profesjonalną administrację publiczną w Polsce bez względu na to, jaka opcja polityczna w danym momencie odpowiada za rządzenie krajem czy poszczególnymi samorządami. Dlatego też nasz sprzeciw budzi podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących działalności Fundacji.

Jedną z form działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na rzecz administracji publicznej i we współpracy z tą administracją jest realizacja projektów pozyskanych w wyniku konkursów. Źródłem ich finansowania są zarówno krajowe środki publiczne, jak też środki z programów Unii Europejskiej, których dysponentem są instytucje publiczne. Pojawiające się w mediach zarzuty, jakoby działalność FRDL była wspierana przez konkretną opcję polityczną nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach.

Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat działalności Fundacji (2006-2015), gdy opcje polityczne odpowiadające za rządzenie krajem, jak też poszczególnymi samorządami zmieniały się, skala działalności projektowej Fundacji miała corocznie zbliżoną liczbę.

W latach 2006-2007, gdy w Polsce rządziła koalicja PIS-LPR-Samoobrona Fundacja realizowała blisko 120 projektów, wśród których ponad 50 projektów zyskało finasowanie ze środków będących w dyspozycji ministerstw lub agend podległych rządowi. Średnio w roku daje to ok. 60 realizowanych projektów, w tym ok. 25 projektów finansowanych przez ministerstwa lub agendy rządowe. Jednymi z większych przedsięwzięć realizowanych w tym czasie przez Fundację (od października 2006 r. do grudnia 2007 r.) były 2 projekty szkoleniowe prowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: (1) Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej (ok. 7 tys. urzędników wzięło udział w szkoleniach, budżet przedsięwzięcia to ponad 4,8 mln zł), (2) Szkolenia generalne i specjalistyczne dla urzędników służby cywilnej wyższego i średniego szczebla zarządzania (ok. 3 tys. urzędników wzięło udział w szkoleniach, budżet przedsięwzięcia to blisko 1,7 mln zł).

Liczba realizowanych przez Fundację projektów średniorocznie w latach 2006-2007 to ok. 60 projektów.

W latach 2008-2015, gdy rządy w Polsce sprawowała PO, Fundacja realizowała blisko 420 projektów, z których blisko 130 projektów było finansowanych ze środków, którymi dysponowały ministerstwa lub agendy podległe rządowi. Daje to średnio w roku ok. 50 realizowanych projektów, w tym ok. 16 projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji ministerstw lub agend podległych rządowi.

Liczba realizowanych przez Fundację projektów średniorocznie w latach 2008-2015 to ok. 50 projektów.

Szkolenie

Drogi publiczne – wybrane zagadnienia.Nowelizacja ustawy o drogach publicznych w związku z ochroną krajobrazu

Adresaci

Zarządcy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, kierownicy, pracownicy komórek urzędów miast i gmin zajmujący się problematyką dróg publicznych oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Cel szkolenia

Omówienie zmian przepisów dotyczących warunków wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Korzyści

Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego, sporządzania dowodów w postępowaniu, umieszczaniu urządzeń obcych w tym pasie oraz umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i naliczaniu opłat.

Program

 • Omówienie zmian dotyczących ustawy o drogach publicznych
 • Drogi publiczne a drogi wewnętrzne
 • Zaliczanie  do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii. Zmiana przebiegu istniejącej drogi
 • Stan prawny gruntów pod drogami a możliwość stosowania przepisów ustawy
 • Przejście odcinka drogi na własność gminy w trybie art. 10 ust. 5 ustawy gminy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2015 r.
 • Zasady budowy kanałów technologicznych oraz regionalnej sieci szerokopasmowej
 • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym
 • Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
 • Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zmiana definicji reklamy i zasad ich umieszczania w pasie drogowym oraz poza nim
 • Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym
 • Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi
 • Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego
 • Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia
 • Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg
 • Zasady usuwania awarii w pasie drogowym

Prowadzący

Radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, doświadczony trener z zakresu problematyki drogowej, autor publikacji „Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych”.

Data i miejsce

6 listopad2015 r. - Rzeszów, ul. Kolejowa 1 (Center Park) sala konferencyjna. Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

Cena

330 zł +VAT (23% lub zw.). UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 290 zł +VAT (23% lub zw.).

- przy zgłoszeniu do 05.11.2015r. RABAT 20 zł

- przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

RABATY SUMUJĄ SIĘ!

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Konto bankowe

Bank BPH: 44 1060 0076 0000 3210 0023 0836

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Opiekun szkolenia: Ilona Sikora, tel 17 850 74 20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator szkolenia: Magdalena Kubik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do  8 października 2015 r.

Szkolenie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przekazywanie i rozliczanie dotacji w 2016r.

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych pełniący obowiązki pełnomocników, specjaliści ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Cel szkolenia

Uaktualnienie wiedzy niezbędnej do właściwej realizacji zadań przez pełnomocników ds. współpracy z ngo wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Korzyści

Omówienie procedur obowiązujących przy powierzaniu zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych a także zasad rozliczania dotacji i kontroli realizacji zadania publicznego.

Program

 • Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

  - obowiązek upubliczniania informacji publicznej przez ngo

  - zmiany w działalności odpłatnej

  - program współpracy roczny i wieloletni – przygotowanie i sprawozdawczość

  - regranting a zlecanie zadań publicznych

  - zmiany w zakresie kontroli realizacji zadania publicznego

  - delegacja do wydania nowych rozporządzeń w sprawie wzorów oferty, umowy i sprawozdania

  - obowiązek powołania gminnej/powiatowej rady działalności pożytku publicznego na wniosek organizacji

  - ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej a zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

 • Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  - terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami

  - ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu

  - jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji

  - elementy umowy realizacji zadania

  - zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy

  - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem

  - przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy

  - obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,

  - ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania,

  - rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów

  - niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków

  - prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur

  - w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu

  - sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków

   

 • kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty

  - rozliczenie dotacji w jst, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje

  - małe granty

  - rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy

Prowadzący

Były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO.

Data i miejsce

21 października 2015 r. - Rzeszów, ul. Kolejowa 1 (Center Park) sala konferencyjna. Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

Cena

330 zł +VAT (23% lub zw.). UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 290 zł +VAT (23% lub zw.).

- przy zgłoszeniu do 12.10.2015r. RABAT 20 zł

- przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

RABATY SUMUJĄ SIĘ!

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Konto bankowe

Bank BPH: 44 1060 0076 0000 3210 0023 0836

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, tel. 17 862 69 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator szkolenia: Małgorzata Nieroda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2015r.