Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
VADEMECUM KADROWCA- PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH I POZOSTAŁEJ DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH, SPRAWOZDANIACH Z OPERACJI FINANSOWYCH W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2017 - WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRACA OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE – LEGALNE ZATRUDNIENIE PO ZMIANACH W 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY, ZMIANY W KPA ORAZ ZMIANY W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRZEZ GMINY INSTRUMENTÓW POLITYKI PAŃSTWA NA RZECZ KOBIET W CIĄŻY I RODZIN WEDŁUG USTAWY „ZA ŻYCIEM”
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
GOSPODARKA KASOWA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK ORAZ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
APLIKOWANIE O ŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU W RAMACH PO WER I RPO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ORAZ SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ W PODMIOTACH PUBLICZNYCH – WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY STATUTÓW, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE ORAZ REGULAMINY I ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PO NOWELIZACJI KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE W PRAKTYCE. NALICZANIE OPŁATY. KONTROLA PUNKTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ. WPŁYW NOWELIZACJI KPA NA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DZIAŁALNOŚĆ BIURA RADY GMINY (POWIATU) W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ – AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NAJNOWSZE ZMIANY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OD 27 KWIETNIA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 234 UST. 3 ORAZ ART. 235 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017R. PRAWO WODNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA W POMOCY SPOŁECZNEJ PO NOWELIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: SPECJALISTA DS. PODATKU VAT W JST PO CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ- 2-3 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK PRAWIDŁOWO UDZIELAĆ UPOWAŻNIEŃ NA PODSTAWIE USTAW SAMORZĄDOWYCH I KPA. UPOWAŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW, ZASTĘPCY WÓJTA/PREZYDENTA/BURMISTRZA. ZARZĄD MIENIEM. PEŁNOMOCNICTWA W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W OŚWIACIE. PLANOWANIE BUDŻETÓW NA ROK 2018 Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE DLA SZKÓŁ NIESAMORZĄDOWYCH NA LATA 2017 -2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INWENTARYZACJA I JEJ ROZLICZENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH PO CENTRALIZACJI VAT, WYGASZANIU GIMNAZJÓW ORAZ ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE WARSZTATY PRAWNE I RACHUNKOWE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SPRAWOWANIE NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH PRYWATNYCH - OBOWIĄZKI ORGANÓW ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POD KĄTEM WPROWADZONYCH ZMIAN. PLANOWANE ZMIANY W TYM ZAKRESIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ – W ŚWIETLE NOWELIZACJI KPA W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK ORAZ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UTRZYMANIE ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ BUDOWLI WODNYCH I ZWIĄZANYCH Z WODAMI ZARZĄDZANYCH PRZEZ JST. OBOWIĄZKI ZARZĄDCY, ZAKRES DZIAŁAŃ UTRZYMANIOWYCH, ZGŁASZANIE UTRZYMANIA WÓD DO RDOŚ. PLANOWANE ZMIANY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE I PUBLIKACJA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BEZ BŁĘDÓW I POMYŁEK
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE OMÓWIENIE NOWYCH ZAGADNIEŃ I ROZWIĄZAŃ W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI KPA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, W PROCEDURACH OPŁATY ADIACENCKIEJ I PLANISTYCZNEJ, DECYZJI PODZIAŁOWEJ ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JST. SPRAWDZANE ZAGADNIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASTOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 2017 ROKU W DZIAŁANIU ORGANÓW JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY STATUTÓW, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE ORAZ REGULAMINY I ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2014-2020 – NOWOŚCI W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z NGO - 9 - 10 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: SPECJALISTA DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W ZASOBIE PUBLICZNYM- 9 - 10 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE OŚWIATOWE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB PRAWNE – OBLICZANIE I AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI W ROKU 2017, REFINANSOWANIE MIĘDZY GMINAMI KOSZTÓW PRZEDSZKOLNYCH, DOCHODZENIE ZWROTU DOTACJI ZA LATA POPRZEDNIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD DNIA 1.06.2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ – MIESZANY OBIEG DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FUNDUSZ SOŁECKI – ASPEKTY FINANSOWE I FORMALNO-PRAWNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO (GMINNEGO I POWIATOWEGO) W WYMIARZE ANALITYCZNYM I FINANSOWO- KSIĘGOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ PROTOKÓŁ POKONTROLNY ZADANIA PUBLICZNEGO, REALIZOWANEGO W RAMACH USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROBLEMATYKA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OKRESIE PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM I POŚWIADCZANIE PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY GMINY OŚWIADCZENIA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE. OBRÓT GRUNTAMI ROLNYMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMODERNIZOWANY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ - Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EKWIWALENT PIENIĘŻNY DLA CZŁONKÓW OSP – ZASADY FINANSOWANIA, WZORY PISM, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW I ADMINISTRACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM DRÓG WEWNĘTRZNYCH. ZAWIERANIE UMÓW NA DROGI WEWNĘTRZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOKUMENTOWANIE, DEKLAROWANIE I ODLICZANIE VAT W JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI KPA - PO NOWELIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 234 UST. 3 ORAZ ART. 235 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017R. PRAWO WODNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I TRYB KIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY DOTYCZĄCYCH USUWANIA DRZEW WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 11 MAJA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INWENTARYZACJA W JST JAKO PODSTAWOWA CZYNNOŚĆ WARUNKUJĄCA POPRAWNE ZAMKNIĘCIE ROKU BUDŻETOWEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. WAŻNE ZMIANY. NOWE PROCEDURY I ZADANIA. ROLA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO ZMIANACH PRZEPISÓW- 25 - 26 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ARCHIWUM JEDNOSTKI. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ - 25- 26 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP PO ZMIANACH PRAWNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYSIĘCY EURO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI JST OD 2018 ROKU - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG. PRAKTYCZNE WARSZTATY

W nawiązaniu do informacji podawanych przez media dotyczących kwot dotacji otrzymanych przez Fundację ze środków będących w dyspozycji ministerstw i agend podległych rządowi informujemy, że:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swej działalności w 1989 r. wspiera administrację samorządową i rządową w budowaniu kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji urzędników. W swej działalności przestrzegamy zasad niepartyjności i niezależności, pomagając budować profesjonalną administrację publiczną w Polsce bez względu na to, jaka opcja polityczna w danym momencie odpowiada za rządzenie krajem czy poszczególnymi samorządami. Dlatego też nasz sprzeciw budzi podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących działalności Fundacji.

Jedną z form działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na rzecz administracji publicznej i we współpracy z tą administracją jest realizacja projektów pozyskanych w wyniku konkursów. Źródłem ich finansowania są zarówno krajowe środki publiczne, jak też środki z programów Unii Europejskiej, których dysponentem są instytucje publiczne. Pojawiające się w mediach zarzuty, jakoby działalność FRDL była wspierana przez konkretną opcję polityczną nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach.

Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat działalności Fundacji (2006-2015), gdy opcje polityczne odpowiadające za rządzenie krajem, jak też poszczególnymi samorządami zmieniały się, skala działalności projektowej Fundacji miała corocznie zbliżoną liczbę.

W latach 2006-2007, gdy w Polsce rządziła koalicja PIS-LPR-Samoobrona Fundacja realizowała blisko 120 projektów, wśród których ponad 50 projektów zyskało finasowanie ze środków będących w dyspozycji ministerstw lub agend podległych rządowi. Średnio w roku daje to ok. 60 realizowanych projektów, w tym ok. 25 projektów finansowanych przez ministerstwa lub agendy rządowe. Jednymi z większych przedsięwzięć realizowanych w tym czasie przez Fundację (od października 2006 r. do grudnia 2007 r.) były 2 projekty szkoleniowe prowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: (1) Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej (ok. 7 tys. urzędników wzięło udział w szkoleniach, budżet przedsięwzięcia to ponad 4,8 mln zł), (2) Szkolenia generalne i specjalistyczne dla urzędników służby cywilnej wyższego i średniego szczebla zarządzania (ok. 3 tys. urzędników wzięło udział w szkoleniach, budżet przedsięwzięcia to blisko 1,7 mln zł).

Liczba realizowanych przez Fundację projektów średniorocznie w latach 2006-2007 to ok. 60 projektów.

W latach 2008-2015, gdy rządy w Polsce sprawowała PO, Fundacja realizowała blisko 420 projektów, z których blisko 130 projektów było finansowanych ze środków, którymi dysponowały ministerstwa lub agendy podległe rządowi. Daje to średnio w roku ok. 50 realizowanych projektów, w tym ok. 16 projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji ministerstw lub agend podległych rządowi.

Liczba realizowanych przez Fundację projektów średniorocznie w latach 2008-2015 to ok. 50 projektów.

Szkolenie

Drogi publiczne – wybrane zagadnienia.Nowelizacja ustawy o drogach publicznych w związku z ochroną krajobrazu

Adresaci

Zarządcy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, kierownicy, pracownicy komórek urzędów miast i gmin zajmujący się problematyką dróg publicznych oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Cel szkolenia

Omówienie zmian przepisów dotyczących warunków wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Korzyści

Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego, sporządzania dowodów w postępowaniu, umieszczaniu urządzeń obcych w tym pasie oraz umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i naliczaniu opłat.

Program

 • Omówienie zmian dotyczących ustawy o drogach publicznych
 • Drogi publiczne a drogi wewnętrzne
 • Zaliczanie  do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii. Zmiana przebiegu istniejącej drogi
 • Stan prawny gruntów pod drogami a możliwość stosowania przepisów ustawy
 • Przejście odcinka drogi na własność gminy w trybie art. 10 ust. 5 ustawy gminy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2015 r.
 • Zasady budowy kanałów technologicznych oraz regionalnej sieci szerokopasmowej
 • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym
 • Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
 • Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zmiana definicji reklamy i zasad ich umieszczania w pasie drogowym oraz poza nim
 • Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym
 • Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi
 • Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego
 • Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia
 • Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg
 • Zasady usuwania awarii w pasie drogowym

Prowadzący

Radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, doświadczony trener z zakresu problematyki drogowej, autor publikacji „Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych”.

Data i miejsce

6 listopad2015 r. - Rzeszów, ul. Kolejowa 1 (Center Park) sala konferencyjna. Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

Cena

330 zł +VAT (23% lub zw.). UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 290 zł +VAT (23% lub zw.).

- przy zgłoszeniu do 05.11.2015r. RABAT 20 zł

- przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

RABATY SUMUJĄ SIĘ!

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Konto bankowe

Bank BPH: 44 1060 0076 0000 3210 0023 0836

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Opiekun szkolenia: Ilona Sikora, tel 17 850 74 20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator szkolenia: Magdalena Kubik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do  8 października 2015 r.

Szkolenie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przekazywanie i rozliczanie dotacji w 2016r.

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych pełniący obowiązki pełnomocników, specjaliści ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Cel szkolenia

Uaktualnienie wiedzy niezbędnej do właściwej realizacji zadań przez pełnomocników ds. współpracy z ngo wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Korzyści

Omówienie procedur obowiązujących przy powierzaniu zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych a także zasad rozliczania dotacji i kontroli realizacji zadania publicznego.

Program

 • Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

  - obowiązek upubliczniania informacji publicznej przez ngo

  - zmiany w działalności odpłatnej

  - program współpracy roczny i wieloletni – przygotowanie i sprawozdawczość

  - regranting a zlecanie zadań publicznych

  - zmiany w zakresie kontroli realizacji zadania publicznego

  - delegacja do wydania nowych rozporządzeń w sprawie wzorów oferty, umowy i sprawozdania

  - obowiązek powołania gminnej/powiatowej rady działalności pożytku publicznego na wniosek organizacji

  - ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej a zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

 • Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  - terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami

  - ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu

  - jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji

  - elementy umowy realizacji zadania

  - zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy

  - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem

  - przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy

  - obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,

  - ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania,

  - rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów

  - niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków

  - prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur

  - w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu

  - sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków

   

 • kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty

  - rozliczenie dotacji w jst, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje

  - małe granty

  - rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy

Prowadzący

Były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO.

Data i miejsce

21 października 2015 r. - Rzeszów, ul. Kolejowa 1 (Center Park) sala konferencyjna. Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

Cena

330 zł +VAT (23% lub zw.). UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 290 zł +VAT (23% lub zw.).

- przy zgłoszeniu do 12.10.2015r. RABAT 20 zł

- przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

RABATY SUMUJĄ SIĘ!

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Konto bankowe

Bank BPH: 44 1060 0076 0000 3210 0023 0836

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, tel. 17 862 69 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator szkolenia: Małgorzata Nieroda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2015r.