Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA ORGANU STANOWIĄCEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA RADY. AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY, ZMIANY W ORDYNACJI WYBORCZEJ I USTAWACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. –KOMPENDIUM WIEDZY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATY ZA USŁUGI WODNE WEDŁUG NOWEGO PRAWA WODNEGO. RODZAJE OPŁAT, SPOSÓB ICH KALKULOWANIA, PROCEDURA WYMIERZENIA OPŁATY, WŁAŚCIWE ORGANY WÓD POLSKICH, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KSZTAŁCENIE SPECJALNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PO ZMIANIEPRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SPECYFIKA VAT W SAMORZĄDZIE W 2018. DOKUMENTOWANIE, EWIDENCJONOWANIE I DEKLAROWANIE VAT ORAZ ICH KOREKTY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROWADZENIE EWIDENCJI ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE PLANÓW WYKORZYSTANIA ZASOBU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOKTRYNIE I ORZECZNICTWIE SĄDOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PLAN KONT, ZASADY RACHUNKOWOŚCI, PRZYCHODY, DOCHODY, WYDATKI, MAJĄTEK W JST I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH W 2018R. PO ZMIANACH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZEBUDOWA I REMONTY KAPITALNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE, OBOWIĄZKOWE ZADANIA GMIN DOTYCZĄCE ZASAD SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
10-11 MAJA KURS: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RUCH KADROWY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH 2018/2019 W CZASIE REFORMY USTROJU SZKOLNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA W TYM ZAKRESIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. RODO - ZMIANY W 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STATUTY GMIN, MIAST, POWIATÓW PO NOWELIZACJI USTAW USTROJOWYCH W 2018 R. TWORZENIE I PROCEDURA OPRACOWANIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ, UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI NA TLE PRAKTYKI I ORZECZNICTWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY DO WEJŚCIA W ŻYCIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA ORGANU STANOWIĄCEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA RADY. AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY, ZMIANY W ORDYNACJI WYBORCZEJ I USTAWACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. –KOMPENDIUM WIEDZY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO ZMIANACH PRAWNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/PLACÓWCE – KOMPENDIUM WIEDZY DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZWIĄZKU Z NOWĄ USTAWĄ PRAWO WODNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W URZĘDZIE W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CEIDG. ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYDATNE WSKAZÓWKI, DOBRE PRAKTYKI.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI ZAKOŃCZONEJ W ARCHIWACH ZAKŁADOWYCH I SKŁADNICACH AKT Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZOWANEGO PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE PODRĘCZNIKOWE ORAZ BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY KSR NR 11„ŚRODKI TRWAŁE”, ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. JAK PRAWIDŁOWO USTALAĆ, EWIDENCJONOWAĆ, AMORTYZOWAĆ I INWENTARYZOWAĆ ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE PO ZMIANACH W 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM I WYDAWANIE DECYZJI O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO, O UMIESZCZANIU URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH W PASIE DROGOWYM I LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ. TEORIA, PRAKTYKA I ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH. FINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH PO ZMIANACH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWOŚCI W VAT 2018 OPODATKOWANIE DOTACJI VAT, SPLIT PAYMENT, KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT W PROJEKTACH, ODWROTNE OBCIĄŻENIE, KASY FISKALNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W USTAWACH SAMORZĄDOWYCH ORAZ KODEKSIE WYBORCZYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
24-25 maja 2018r. Kurs dla koordynatorów czynności kancelaryjno- archiwalnych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW PRZED ORGANAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (W RADZIE JST, W URZĘDZIE JST, W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I PODLEGŁYCH) Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH EFS ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH – NOWOŚCI W 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
28-29 MAJA - KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z NGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROCES INWESTYCYJNY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Z ELEMENTAMI KPA I PRAWA WODNEGO, PO NOWELIZACJI. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INFORMACJA PUBLICZNA, PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO, A KWESTIA JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

W nawiązaniu do informacji podawanych przez media dotyczących kwot dotacji otrzymanych przez Fundację ze środków będących w dyspozycji ministerstw i agend podległych rządowi informujemy, że:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swej działalności w 1989 r. wspiera administrację samorządową i rządową w budowaniu kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji urzędników. W swej działalności przestrzegamy zasad niepartyjności i niezależności, pomagając budować profesjonalną administrację publiczną w Polsce bez względu na to, jaka opcja polityczna w danym momencie odpowiada za rządzenie krajem czy poszczególnymi samorządami. Dlatego też nasz sprzeciw budzi podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących działalności Fundacji.

Jedną z form działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na rzecz administracji publicznej i we współpracy z tą administracją jest realizacja projektów pozyskanych w wyniku konkursów. Źródłem ich finansowania są zarówno krajowe środki publiczne, jak też środki z programów Unii Europejskiej, których dysponentem są instytucje publiczne. Pojawiające się w mediach zarzuty, jakoby działalność FRDL była wspierana przez konkretną opcję polityczną nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach.

Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat działalności Fundacji (2006-2015), gdy opcje polityczne odpowiadające za rządzenie krajem, jak też poszczególnymi samorządami zmieniały się, skala działalności projektowej Fundacji miała corocznie zbliżoną liczbę.

W latach 2006-2007, gdy w Polsce rządziła koalicja PIS-LPR-Samoobrona Fundacja realizowała blisko 120 projektów, wśród których ponad 50 projektów zyskało finasowanie ze środków będących w dyspozycji ministerstw lub agend podległych rządowi. Średnio w roku daje to ok. 60 realizowanych projektów, w tym ok. 25 projektów finansowanych przez ministerstwa lub agendy rządowe. Jednymi z większych przedsięwzięć realizowanych w tym czasie przez Fundację (od października 2006 r. do grudnia 2007 r.) były 2 projekty szkoleniowe prowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: (1) Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej (ok. 7 tys. urzędników wzięło udział w szkoleniach, budżet przedsięwzięcia to ponad 4,8 mln zł), (2) Szkolenia generalne i specjalistyczne dla urzędników służby cywilnej wyższego i średniego szczebla zarządzania (ok. 3 tys. urzędników wzięło udział w szkoleniach, budżet przedsięwzięcia to blisko 1,7 mln zł).

Liczba realizowanych przez Fundację projektów średniorocznie w latach 2006-2007 to ok. 60 projektów.

W latach 2008-2015, gdy rządy w Polsce sprawowała PO, Fundacja realizowała blisko 420 projektów, z których blisko 130 projektów było finansowanych ze środków, którymi dysponowały ministerstwa lub agendy podległe rządowi. Daje to średnio w roku ok. 50 realizowanych projektów, w tym ok. 16 projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji ministerstw lub agend podległych rządowi.

Liczba realizowanych przez Fundację projektów średniorocznie w latach 2008-2015 to ok. 50 projektów.

Szkolenie

Drogi publiczne – wybrane zagadnienia.Nowelizacja ustawy o drogach publicznych w związku z ochroną krajobrazu

Adresaci

Zarządcy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, kierownicy, pracownicy komórek urzędów miast i gmin zajmujący się problematyką dróg publicznych oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Cel szkolenia

Omówienie zmian przepisów dotyczących warunków wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Korzyści

Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego, sporządzania dowodów w postępowaniu, umieszczaniu urządzeń obcych w tym pasie oraz umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i naliczaniu opłat.

Program

 • Omówienie zmian dotyczących ustawy o drogach publicznych
 • Drogi publiczne a drogi wewnętrzne
 • Zaliczanie  do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii. Zmiana przebiegu istniejącej drogi
 • Stan prawny gruntów pod drogami a możliwość stosowania przepisów ustawy
 • Przejście odcinka drogi na własność gminy w trybie art. 10 ust. 5 ustawy gminy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2015 r.
 • Zasady budowy kanałów technologicznych oraz regionalnej sieci szerokopasmowej
 • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym
 • Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
 • Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zmiana definicji reklamy i zasad ich umieszczania w pasie drogowym oraz poza nim
 • Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym
 • Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi
 • Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego
 • Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia
 • Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg
 • Zasady usuwania awarii w pasie drogowym

Prowadzący

Radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, doświadczony trener z zakresu problematyki drogowej, autor publikacji „Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych”.

Data i miejsce

6 listopad2015 r. - Rzeszów, ul. Kolejowa 1 (Center Park) sala konferencyjna. Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

Cena

330 zł +VAT (23% lub zw.). UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 290 zł +VAT (23% lub zw.).

- przy zgłoszeniu do 05.11.2015r. RABAT 20 zł

- przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

RABATY SUMUJĄ SIĘ!

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Konto bankowe

Bank BPH: 44 1060 0076 0000 3210 0023 0836

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Opiekun szkolenia: Ilona Sikora, tel 17 850 74 20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator szkolenia: Magdalena Kubik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do  8 października 2015 r.

Szkolenie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przekazywanie i rozliczanie dotacji w 2016r.

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych pełniący obowiązki pełnomocników, specjaliści ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Cel szkolenia

Uaktualnienie wiedzy niezbędnej do właściwej realizacji zadań przez pełnomocników ds. współpracy z ngo wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Korzyści

Omówienie procedur obowiązujących przy powierzaniu zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych a także zasad rozliczania dotacji i kontroli realizacji zadania publicznego.

Program

 • Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

  - obowiązek upubliczniania informacji publicznej przez ngo

  - zmiany w działalności odpłatnej

  - program współpracy roczny i wieloletni – przygotowanie i sprawozdawczość

  - regranting a zlecanie zadań publicznych

  - zmiany w zakresie kontroli realizacji zadania publicznego

  - delegacja do wydania nowych rozporządzeń w sprawie wzorów oferty, umowy i sprawozdania

  - obowiązek powołania gminnej/powiatowej rady działalności pożytku publicznego na wniosek organizacji

  - ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej a zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

 • Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  - terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami

  - ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu

  - jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji

  - elementy umowy realizacji zadania

  - zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy

  - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem

  - przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy

  - obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,

  - ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania,

  - rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów

  - niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków

  - prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur

  - w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu

  - sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków

   

 • kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty

  - rozliczenie dotacji w jst, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje

  - małe granty

  - rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy

Prowadzący

Były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO.

Data i miejsce

21 października 2015 r. - Rzeszów, ul. Kolejowa 1 (Center Park) sala konferencyjna. Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

Cena

330 zł +VAT (23% lub zw.). UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 290 zł +VAT (23% lub zw.).

- przy zgłoszeniu do 12.10.2015r. RABAT 20 zł

- przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

RABATY SUMUJĄ SIĘ!

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Konto bankowe

Bank BPH: 44 1060 0076 0000 3210 0023 0836

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, tel. 17 862 69 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator szkolenia: Małgorzata Nieroda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2015r.