Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW OD DNIA 30.04.2016 R. PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE NA NIERUCHOMOŚCI ROLNE PO NOWELIZACJI USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS 20-21.11.2017 INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2017 W JST W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ A WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE INWESTORA ORAZ PRACOWNIKÓW ORGANÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
LOKALIZACJA REKLAM PRZY DROGACH PUBLICZNYCH. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ ZARZĄDCÓW DRÓG PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY DOTYCZĄCYCH USUWANIA DRZEW WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 11 MAJA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE POSTANOWIEŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE UZGADNIANIA PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE ZASADY UDZIELANIA ORAZ DYSKONTOWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDDZIEŃ NOWELIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2018 R. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, KASY ONLINE, NOWE CENTRALNE SYSTEMY EWIDENCJI PODATNIKÓW I DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY PRAWA OŚWIATOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ BE50. ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI OSOBOWEJ BYŁYCH PRACOWNIKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŚWIADCZENIA RODZINNE – WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE ORAZ PLANOWANA NOWELIZACJA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI GIMNAZJUM I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W HYBRYDOWEJ SZKOLE PO 1 WRZEŚNIA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE PRAWO WODNE 2017
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ I PODATKACH LOKALNYCH 2017/2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI W JST – PODATKOWYCH, OPŁAT I NALEŻNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POMOC SPOŁECZNA – KOMPENDIUM WIEDZY. ZASIŁKI (CELOWE, STAŁE I OKRESOWE), USŁUGI OPIEKUŃCZE, PROGRAM „ZA ŻYCIEM”, ZASADY KIEROWANIA DO SCHRONISK I NOCLEGOWNI, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG PUBLICZNYCH, ULIC ORAZ PLACÓW. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCÓW DRÓG
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W FINANSOWANIU EDUKACJI. PROJEKT USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH A ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI W SAMORZĄDZIE, W PRZEDSZKOLU, SZKOLE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATA DODATKOWA ZA NIEUISZCZENIE OPŁATY ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I OPŁATA ZA ZATRZYMANIE ŚRODKA TRANSPORTU NA PRZYSTANKU KOMUNIKACYJNYM LUB DWORCU – METODYKA PRACY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I TRYB KIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NADPŁAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 28 KWIETNIA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ I LICENCJI W TRANSPORCIE DROGOWYM, OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU DOTYCZĄCE KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY DROGOWE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UWARUNKOWANIA PRAWNE MASOWYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH – USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO PRACY W 2018r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ PROWADZONE PRZEZ ORGANY GMINY. ZMIANY W PROCEDURZE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDDZIEŃ NOWELIZACJI RODO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. TWORZENIE SYSTEMÓW OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALIZACJI I MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSE 2017/2018 W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – WYZWANIA PO CENTRALIZACJI VAT
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK SKUTECZNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI Z PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2018 ROK?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SKUTECZNE FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH I KWESTIA UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ WODNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW NOWEGO PRAWA WODNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ASPEKTY ORGANIZACYJNO- PRAWNE INSTYTUCJI KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2017 ROK WEDŁUG NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH? WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW JST, WYMIANA DANYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI, SYNERGIA DANYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY PLAN KONT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU – ZMIANY W ZAKŁADOWYM PLANIE KONT, NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW, INWENTARYZACJA, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI JST OD 2018 ROKU - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG. PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WSKAZÓWKI, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I FORMY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 3 LUTEGO 1995 R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH. ZMIANA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO OD DNIA 30.04.2016 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI OŚWIATOWYCH NA ROK 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI , W TYM DOKUMENTACJI Z REALIZACJI PROJEKTÓW UE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
TRANSPORT ZWŁOK Z ZAGRANICY. OBOWIĄZKI STAROSTY NA GRUNCIE USTAWY O CMENTARZACH. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCJA W GOSPODARCE WODNEJ - NOWE PRAWO WODNE I REGULATOR NA RYNKU WODY I ŚCIEKÓW. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

W nawiązaniu do informacji podawanych przez media dotyczących kwot dotacji otrzymanych przez Fundację ze środków będących w dyspozycji ministerstw i agend podległych rządowi informujemy, że:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swej działalności w 1989 r. wspiera administrację samorządową i rządową w budowaniu kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji urzędników. W swej działalności przestrzegamy zasad niepartyjności i niezależności, pomagając budować profesjonalną administrację publiczną w Polsce bez względu na to, jaka opcja polityczna w danym momencie odpowiada za rządzenie krajem czy poszczególnymi samorządami. Dlatego też nasz sprzeciw budzi podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących działalności Fundacji.

Jedną z form działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na rzecz administracji publicznej i we współpracy z tą administracją jest realizacja projektów pozyskanych w wyniku konkursów. Źródłem ich finansowania są zarówno krajowe środki publiczne, jak też środki z programów Unii Europejskiej, których dysponentem są instytucje publiczne. Pojawiające się w mediach zarzuty, jakoby działalność FRDL była wspierana przez konkretną opcję polityczną nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach.

Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat działalności Fundacji (2006-2015), gdy opcje polityczne odpowiadające za rządzenie krajem, jak też poszczególnymi samorządami zmieniały się, skala działalności projektowej Fundacji miała corocznie zbliżoną liczbę.

W latach 2006-2007, gdy w Polsce rządziła koalicja PIS-LPR-Samoobrona Fundacja realizowała blisko 120 projektów, wśród których ponad 50 projektów zyskało finasowanie ze środków będących w dyspozycji ministerstw lub agend podległych rządowi. Średnio w roku daje to ok. 60 realizowanych projektów, w tym ok. 25 projektów finansowanych przez ministerstwa lub agendy rządowe. Jednymi z większych przedsięwzięć realizowanych w tym czasie przez Fundację (od października 2006 r. do grudnia 2007 r.) były 2 projekty szkoleniowe prowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: (1) Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej (ok. 7 tys. urzędników wzięło udział w szkoleniach, budżet przedsięwzięcia to ponad 4,8 mln zł), (2) Szkolenia generalne i specjalistyczne dla urzędników służby cywilnej wyższego i średniego szczebla zarządzania (ok. 3 tys. urzędników wzięło udział w szkoleniach, budżet przedsięwzięcia to blisko 1,7 mln zł).

Liczba realizowanych przez Fundację projektów średniorocznie w latach 2006-2007 to ok. 60 projektów.

W latach 2008-2015, gdy rządy w Polsce sprawowała PO, Fundacja realizowała blisko 420 projektów, z których blisko 130 projektów było finansowanych ze środków, którymi dysponowały ministerstwa lub agendy podległe rządowi. Daje to średnio w roku ok. 50 realizowanych projektów, w tym ok. 16 projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji ministerstw lub agend podległych rządowi.

Liczba realizowanych przez Fundację projektów średniorocznie w latach 2008-2015 to ok. 50 projektów.

Szkolenie

Drogi publiczne – wybrane zagadnienia.Nowelizacja ustawy o drogach publicznych w związku z ochroną krajobrazu

Adresaci

Zarządcy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, kierownicy, pracownicy komórek urzędów miast i gmin zajmujący się problematyką dróg publicznych oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Cel szkolenia

Omówienie zmian przepisów dotyczących warunków wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Korzyści

Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego, sporządzania dowodów w postępowaniu, umieszczaniu urządzeń obcych w tym pasie oraz umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i naliczaniu opłat.

Program

 • Omówienie zmian dotyczących ustawy o drogach publicznych
 • Drogi publiczne a drogi wewnętrzne
 • Zaliczanie  do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii. Zmiana przebiegu istniejącej drogi
 • Stan prawny gruntów pod drogami a możliwość stosowania przepisów ustawy
 • Przejście odcinka drogi na własność gminy w trybie art. 10 ust. 5 ustawy gminy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2015 r.
 • Zasady budowy kanałów technologicznych oraz regionalnej sieci szerokopasmowej
 • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym
 • Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
 • Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zmiana definicji reklamy i zasad ich umieszczania w pasie drogowym oraz poza nim
 • Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym
 • Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi
 • Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego
 • Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia
 • Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg
 • Zasady usuwania awarii w pasie drogowym

Prowadzący

Radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, doświadczony trener z zakresu problematyki drogowej, autor publikacji „Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych”.

Data i miejsce

6 listopad2015 r. - Rzeszów, ul. Kolejowa 1 (Center Park) sala konferencyjna. Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

Cena

330 zł +VAT (23% lub zw.). UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 290 zł +VAT (23% lub zw.).

- przy zgłoszeniu do 05.11.2015r. RABAT 20 zł

- przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

RABATY SUMUJĄ SIĘ!

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Konto bankowe

Bank BPH: 44 1060 0076 0000 3210 0023 0836

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Opiekun szkolenia: Ilona Sikora, tel 17 850 74 20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator szkolenia: Magdalena Kubik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do  8 października 2015 r.

Szkolenie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przekazywanie i rozliczanie dotacji w 2016r.

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych pełniący obowiązki pełnomocników, specjaliści ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Cel szkolenia

Uaktualnienie wiedzy niezbędnej do właściwej realizacji zadań przez pełnomocników ds. współpracy z ngo wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Korzyści

Omówienie procedur obowiązujących przy powierzaniu zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych a także zasad rozliczania dotacji i kontroli realizacji zadania publicznego.

Program

 • Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

  - obowiązek upubliczniania informacji publicznej przez ngo

  - zmiany w działalności odpłatnej

  - program współpracy roczny i wieloletni – przygotowanie i sprawozdawczość

  - regranting a zlecanie zadań publicznych

  - zmiany w zakresie kontroli realizacji zadania publicznego

  - delegacja do wydania nowych rozporządzeń w sprawie wzorów oferty, umowy i sprawozdania

  - obowiązek powołania gminnej/powiatowej rady działalności pożytku publicznego na wniosek organizacji

  - ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej a zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

 • Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  - terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami

  - ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu

  - jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji

  - elementy umowy realizacji zadania

  - zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy

  - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem

  - przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy

  - obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,

  - ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania,

  - rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów

  - niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków

  - prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur

  - w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu

  - sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków

   

 • kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty

  - rozliczenie dotacji w jst, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje

  - małe granty

  - rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy

Prowadzący

Były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO.

Data i miejsce

21 października 2015 r. - Rzeszów, ul. Kolejowa 1 (Center Park) sala konferencyjna. Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

Cena

330 zł +VAT (23% lub zw.). UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 290 zł +VAT (23% lub zw.).

- przy zgłoszeniu do 12.10.2015r. RABAT 20 zł

- przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

RABATY SUMUJĄ SIĘ!

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Konto bankowe

Bank BPH: 44 1060 0076 0000 3210 0023 0836

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, tel. 17 862 69 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator szkolenia: Małgorzata Nieroda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2015r.