Image layer

Image layer

Image layer

Kontakt

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

tel.: 17 862 69 64 | fax: 17 783 55 55 

email:   | www.frdl.rzeszow.pl

 

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

NIP: 5220001895
REGON: 002006030

Nr konta: Alior Bank S.A. 65 2490 0005 0000 4600 4830 5353

Dyrekcja, Dział Szkoleń, Doradztwo, Fora, Projekty, Księgowość, Kadry

 

wejście do Ośrodka  wejście do Ośrodka

Formularz kontaktowy

{{ errors.name }}
{{ errors.email }}
{{ errors.subject }}
{{ errors.message }}
INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w formularzu kontaktowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: post@frdl.rzeszow.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym, ochroną przed roszczeniami w związku prowadzoną działalnością oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 2 a) będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym a następnie przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 a) wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego