DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W RACHUNKOWOŚCI I - GOSPODARCE FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM EWIDENCJI W ZWIĄZKU Z CENTRALIZACJĄ VAT I „NOWEGO” ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI

Data szkolenia
2018-10-22
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 8.10 wynosi 315 PLN
Po 8.10 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 22.10.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

księgowi oraz pracownicy służb finansowych samorządowych jednostek budżetowych, czyli urzędów, szkół, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej i innych, a także inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Korzyści:

wskazanie zasad prawidłowej ewidencji księgowej podatku VAT po centralizacji, ewidencji syntetycznej
i analitycznej dochodów i wydatków, udzielanie ulg, naliczanie odsetek. Omówienie właściwej ewidencji wydatków niewygasających, strukturalnych zobowiązań wymagalnych i wieloletnich. Wskazanie które zobowiązania wieloletnie należy ująć w WPF. Uzyskanie odpowiedzi na pytania.

Program:

1. Źródła dochodów; ujęcie dochodów w planie finansowym
2. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna. Zasady tworzenia ewidencji analitycznej. Funkcjonowanie kont zespołu 2 i 7
3. Dochody przypisane i nieprzypisane. Czy można realizować dochody bez wcześniejszego przypisania należności?
4. Udzielenie ulg w zapłacie należności budżetowych. Zasady udzielania ulg, podstawa prawna, dokumenty stosowane w postępowaniu o udzielenie ulg
a) umorzenie należności
b) odroczenie terminu płatności
c) rozłożenie zaległości na raty
5. Odsetki od należności cywilno- prawnych i publiczno-prawnych – odsetki od kwoty i odsetki od nieterminowych płatności. Zasady naliczania; wzór liczenia odsetek. Możliwość od odstąpienia naliczania odsetek
6. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
7. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych, w tym m.in.  ewidencja wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
8. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych
9. Wydatki finansowane ze źródeł zagranicznych- ewidencja, sprawozdawczość
10. Wydatki niewygasające- zasady ewidencji wydatków niewygasających w jednostce budżetowej Plan finansowy wydatków niewygasających. Wydatki niewygasające w sprawozdawczości budżetowej
11. Wydatki strukturalne – zasady kwalifikowania, ewidencjonowania oraz ujmowania w sprawozdaniu
12. Zaangażowanie- zasady prowadzenia ewidencji, podstawa zapisów  
13. Zobowiązania wymagalne - pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
• zasady dokonywanie wydatków i zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego
• zaangażowanie:, kiedy powstaje, zasady i moment księgowania na kontach 998 i 999
• definicja zobowiązań wieloletnich
• zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich
• kiedy i jakie zobowiązania należy zgłaszać do ujęcia w WPF
• jakie wielkości i w jakich latach powinno się pokazywać w WPF
• czy są jakieś zobowiązania wieloletnie, które nie muszą być ujęte w WPF
14. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja. Możliwość odstąpienia od naliczania odsetek
15. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem. Terminy odprowadzania do budżetu zrealizowanych dochodów oraz zwrotu środków niewykorzystanych na wydatki
16. Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków
17. Ewidencja księgowa podatku VAT po centralizacji – propozycje rozwiązań
• ewidencja w jednostkach sporządzających cząstkowe deklaracje VAT
• ewidencja VAT należnego w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
• ewidencja VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług
18. Czyny naruszające  dyscyplinę finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
19. Procedury kontroli zarządczej w zakresie dochodów i wydatków oraz zaciągania zobowiązań
20. Pytania, konsultacje indywidualne.

Prowadzący:

Członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, były zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO w Lublinie, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Lublinie. Prowadząca wiele szkoleń w zakresie rachunkowości i finansów jst i ich jednostek organizacyjnych, autorka wielu publikacji w tej dziedzinie

Cena: 315 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 8 października. Cena po 8 października to 345 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do  15 października 2018 r. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego