RODO – ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW

Daty szkolenia
14-15.11.2018r.
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.11 wynosi 650 PLN
Po 2.11 cena szkolenia wynosi 695 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, kadra zarządzająca, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy, wszyscy pracownicy jst oraz jednostek organizacyjnych jst, którzy realizując swoje codzienne obowiązki mają do czynienia z danymi osobowymi klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników swoich jednostek.

Cel kursu:

kompleksowe poznanie zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają
z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Korzyści:

 • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych oraz praktyki z zakresu ochrony danych osobowych podczas dwudniowych zajęć pozwoli skutecznie realizować zadania w jednostce w związku z wejściem przepisów o RODO.
 • analiza zapisów rozporządzenia i praktyki administracyjnej w samorządzie terytorialnym
 • uzyskanie niezbędnych wzorów dokumentów
 • omówienie zagadnień na praktycznych przykładach
 • możliwość konsultacji kwestii problemowych z zakresu praktycznego stosowania przepisów i praktycznych rozwiązań dotyczących RODO w jednostce.

Program:

Dzień I

1. Zakres stosowania RODO. Najważniejsze definicje - znaczenie praktyczne w administracji : dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy.

2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych: praworządność, celowość, adekwatność, aktualność, ograniczenie czasowe, integralność i poufność, rozliczalność.

3. Legalność przetwarzania danych osobowych - przesłanki: zgoda osoby, której dane dotyczą /w tym wyrażenie zgody przez dziecko/; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - wyłączenie organów administracji publicznej.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - warunki wyrażenia zgody, przejrzystość formuły – wzór.

5. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych - kategorie danych wrażliwych, przesłanki ich przetwarzania.

6. Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

7. Obowiązek informacyjny administratora danych - zakres podawanych informacji, które należy przekazać osobom, których dane będą przetwarzane; przejrzystość przekazywanych informacji. Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku innego trybu ich pozyskania - wzór klauzuli informacyjnej. Okoliczności,
w których administrator jest zwolniony z obowiązku informacyjnego.

Dzień II

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą - prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, „prawo do bycia zapomnianym", prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem.
 2. Obowiązek administratora wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, poddawanie ich przeglądom i aktualizowanie - wdrażanie polityk i stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania - audyt ochrony danych osobowych, szacowanie ryzyka - informacje podstawowe. Dokumentacja ochrony danych osobowych wg RODO.
 3. Pojęcie „współadministratora" danych osobowych.
 4. Podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora - obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora - umowa o powierzeniu przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu przez administratora danych (wzór).
 5. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania - zakres danych w rejestrze - wzór rejestru czynności przetwarzania. Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – wzór.
 6. Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu - wzór zgłoszenia.
 7. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych: okoliczności naruszenia, skutki, podjęte działania - wzór rejestru. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 8. Inspektor ochrony danych osobowych - wyznaczanie, status, zadania i obowiązki.
 9. Ochrona danych osobowych a postępowanie administracyjne. Ochrona danych osobowych a udostępnianie informacji publicznej.
 10. Obowiązki pracowników administracji w zakresie ochrony danych osobowych klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników- zagadnienia praktyczne.
 11.  Analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych regulującej niektóre zagadnienia z RODO - projekt z 12 września 2017r.

 

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, informacji publicznej, procedur administracyjnych (KPA), profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec - praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik FRDL, ekspert Podkarpackiego Forum Sekretarzy.

Cena: 650 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 listopadaCena po 2 listopada to 695 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 listopada2 018 r.

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego