DOKUMENTACJA OSOBOWA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO A OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE PRACY

Data szkolenia
2020-03-31
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 17.03 wynosi 355 PLN
Po 17.03 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 31.03.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, pracownicy działów kadr w jst i jednostkach organizacyjnych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

analiza problemów związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, zatrudnianiem, zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę. Podsumowanie zmian w prawie pracy, wprowadzonych w 2019 i w 2020r.

Korzyści:

zapoznanie się ze stanowiskami PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji, a także bieżącego prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Wskazanie zmian przepisów prawa pracy wprowadzonych w 2019 i w 2020r. Poznanie rozwiązań prawnych w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy. Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia i po szkoleniu.

Program:

    1. Dokumentacja pracownicza, w tym stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian

w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej, wynikające z art. 94 K.P.
 • wprowadzenie zasady kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika
 • obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia
 • zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej
 • forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej (digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy
 • warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji

2.  Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

 • ogólne zasady i porównanie do zakresu rozporządzenia z 1996r.
 • przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych, układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego)
 • szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
 • przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
 • doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 1.01.2019r.

 3. Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych związanych z:

 • nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
 • urlopami
 • czasem pracy
 • uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską 
 • bhp
 • badaniami lekarskimi 
 • odpowiedzialnością materialną
 • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • karami porządkowymi
 • zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy, itp.

4. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników

 • pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
 • przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
 • wolne stanowisko urzędnicze- zagadnienia interpretacyjne
 • przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
 • zatrudnianie pracownika na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego (aspekty praktyczne)
 • wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych,
  z uwzględnieniem RODO po 04.05.2019r.

5.  Zatrudnianie osób podejmujących pracę na podstawie umowy o pracę -umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp - zmiany w 2019r.)

 • termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy o pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny
 • najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych
 • wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
 • czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
 • awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
 • przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie

      6.   Dokumentacja pracownicza osób zatrudnianych na podstawie powołania i wyboru

      7.   Zmiany w prawie pracy 2019/2020

 • ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
 • ustawa z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych
 • ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych po 01.01.2019r.
 • ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmiana Kodeksu pracy)
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018r. sygn. akt P 133/15
 • zmiana obowiązująca od 1.12.2020r.: ustawa z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń, ustawa z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – m.in. zmiana Kodeksu pracy i ustawy o ZFŚS, zmiany Kodeksu pracy - świadectwa pracy i ich treść po 7.09.2019r.

 

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 17 marca 2020r.
Cena po 17 marca to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 marca 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego