FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

FRDL Rzeszów

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego im. Jerzego Regulskiego (dawniej FRDL - Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego jest ośrodkiem regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - największej polskiej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój szeroko rozumianej samorządności w naszym kraju. FRDL dysponuje siecią 14 Regionalnych Ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami. W latach 2010-2013 Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego działał jako Filia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 

Podobnie jak wszystkie oddziały Fundacji, FRDL-POST prowadzi między innymi działalność na rzecz administracji publicznej i trzeciego sektora, organizując szkolenia, seminaria, kursy i konferencje i realizując specjalistyczne projekty; świadczy również usługi doradcze, informacyjne, konsultingowe oraz badawcze.

Image layer

Image layer

Image layer

O nas

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

Została założona 18 września 1989 roku, a wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści - aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy Regulski, który był jej prezesem w latach1989 – 2015. Obecnie prezesem Fundacji jest  sędzia Jerzy Stępień.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

FRDL jest ogólnopolską organizacją sieciową zbudowaną z regionalnych ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na terenie całego kraju i koordynującego jej pracę Biura Zarządu w Warszawie.

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

Fundacja kieruje działania do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych. Odbiorcami usług Fundacji są również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także grupy zagrożone marginalizacją, np. bezrobociem.

Zasadą Fundacji jest działanie w partnerstwie oraz dążenie do utrzymywania stałych więzi ze współpracującymi osobami, organizacjami i instytucjami. Dlatego wypracowana została specyficzna forma działania: fora samorządowe. Zrzeszają one przede wszystkim pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych. Członkami niektórych forów są również członkowie organizacji społecznych.

Wspieranie rozwoju demokracji w krajach realizujących przemiany ustrojowe jest jednym z głównych celów prowadzonych od 1992 roku działań Fundacji za granicą. Obejmują one zarówno przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej i funkcjonowania samorządu, jak i aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz - od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – także zagadnień związanych z funkcjonowaniem w strukturach UE. Przez lata FRDL działała głównie w państwach powstałych po upadku ZSRR oraz krajach bałkańskich, a obecnie nawiązana została współpraca z Tunezją i Birmą.

FRDL ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

  • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (podstawowej działalności Fundacji): kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom;
  • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla pracowników i kadry zarządzającej MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przy dwóch ośrodkach FRDL działają Punkty Konsultacyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek krakowski prowadzi PK w Tarnowie, a katowicki w Zabrzu.
  • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu), młodzieży (np. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej) oraz nauczycieli.
  • Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym.

Konkursy

Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu „Kreator Zmian Społecznych”
Ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2016
Konkurs "Kreator Zmian Społecznych"
II Edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego
Nabór do II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego
Nabór do Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Nagroda imienia Jerzego Regulskiego
Moja Polska Samorządna
IV edycja Rankingu Gmin Podkarpacia 2014
Ranking Gmin Podkarpacia 2014

Referencje

Biblioteka

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego